licence.doc (109КБ)


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва
та Міністерства культури і туризму України
11.09.2007  № 111/55

ЗАРЕЄСТРОВАНО
в Міністерстві юстиції України
28.09.2007 за № 1123/14390

ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ
провадження туроператорської та турагентської  діяльності

1. Загальні положення

Ці Ліцензійні умови розроблені відповідно до Законів України “Про  ліцензування певних видів господарської діяльності”, “Про  туризм”, “Про захист прав споживачів”, постанови Кабінету Міністрів України  від 14.11.2000 № 1698 “Про затвердження переліку органів ліцензування”, постанови Кабінету Міністрів України від 04.07.2001 № 756 “Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності”.
Ці Ліцензійні умови є обов’язковими для виконання суб’єктами господарювання незалежно від організаційно-правових форм та форм власності, які провадять туроператорську та турагентську діяльність і отримали відповідну ліцензію.
1.1. У цих Ліцензійних умовах терміни вживаються у такому значенні:
Ліцензіат - суб’єкт господарювання, який одержав ліцензію на провадження туроператорської та турагентської діяльності (далі -  туроператор і турагент).
Туристичні оператори (далі - туроператори) - юридичні особи, створені згідно з чинним законодавством України, для яких виключною діяльністю є організація та забезпечення створення туристичного продукту, реалізація та надання туристичних послуг, а також посередницька діяльність із надання характерних та супутніх послуг і які в установленому порядку отримали ліцензію на туроператорську діяльність.
 Туристичні агенти (далі - турагенти) - юридичні особи, створені згідно з чинним законодавством України, а також фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють посередницьку діяльність з реалізації туристичного продукту туроператорів та туристичних послуг інших суб'єктів туристичної діяльності, а також посередницьку діяльність щодо реалізації характерних та супутніх послуг і які в установленому порядку отримали ліцензію на турагентську діяльність.
Міжнародний туризм:
в’їзний туризм - подорожі в межах України осіб, які постійно не проживають на її території;
виїзний туризм - подорожі громадян України та осіб, які постійно проживають на території України, до іншої країни.
Внутрішній туризм - подорожі в межах території України громадян України та осіб, які постійно проживають на її території.
Характерні туристичні послуги та товари - послуги та товари, призначені для задоволення потреб споживачів, надання та виробництво яких суттєво скоротиться без їх реалізації туристам.
Перелік таких послуг визначений у Методиці розрахунку обсягів туристичної діяльності, затвердженій спільним наказом Державної туристичної адміністрації України, Державного комітету статистики України від 12.11.2003 № 142/ 394, зареєстрованій у Міністерстві юстиції України 08.12.2003 за № 1128/ 8449.
Супутні туристичні послуги та товари - послуги та товари, призначені для задоволення потреб споживачів, надання та виробництво яких несуттєво скоротиться без їх реалізації туристам.
До супутніх послуг належать послуги, які замовлені туристом, є предметом договору про туристичне обслуговування та не підпадають під визначення характерних туристичних послуг.
1.2. З метою створення рівних можливостей суб'єктам господарської  діяльності на ринку туристичних послуг та забезпечення захисту прав і законних інтересів громадян, захисту навколишнього природного середовища, підвищення рівня туристичного обслуговування здійснюється ліцензування туроператорської та турагентської діяльності.
1.2.1.Державна служба туризму і курортів здійснює ліцензування туроператорської та турагентської діяльності, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації здійснюють ліцензування турагентської діяльності (далі - органи ліцензування).
1.2.2. Суб'єкт господарювання не має права у своїй назві використовувати слова "туроператор" або "турагент" без отримання ним ліцензії на здійснення, відповідно, туроператорської чи турагентської діяльності.
1.2.3.Ліцензія на туроператорську чи турагентську діяльність не може бути видана суб'єкту господарської  діяльності з назвою, тотожною назві іншого суб'єкта господарської діяльності, якому ліцензія видана раніше і інформація про нього внесена до відповідного реєстру.
1.2.4. Суб’єкт господарювання, який має намір провадити туроператорську діяльність,  особисто або через уповноважений ним орган чи особу звертається до органу ліцензування із заявою про видачу ліцензії встановленого зразка (додаток 1).
Суб’єкт господарювання, який має намір провадити турагентську діяльність,  особисто або через уповноважений ним орган чи особу звертається до органу ліцензування із заявою про видачу ліцензії встановленого зразка (додаток 2).
1.2.5. До заяви додаються документи згідно зі статтею 10 Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” та постанови Кабінету Міністрів України від 04.07.2001 № 756  “Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності”. 
1.3. Для кожної філії, інших відокремлених підрозділів ліцензіата, які провадитимуть господарську діяльність на підставі отриманої суб’єктом господарювання ліцензії, ліцензіат повинен отримати копію ліцензії, засвідчену органом ліцензування. Засвідчена органом ліцензування копія ліцензії є документом, що підтверджує право філії, інших відокремлених підрозділів ліцензіата на провадження туроператорської або турагентської діяльності.
1.3.1. У разі створення ліцензіатом нової філії, іншого нового відокремленого підрозділу, які провадитимуть туроператорську або турагентську діяльність згідно з отриманою ліцензією, ліцензіат повинен подати до органу ліцензування заяву про видачу копії ліцензії встановленого зразка (додаток 3), а також документи відповідно до статті 10 Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”.

2. Організаційні вимоги

2.1. Туроператор і турагент повинні дотримуватися таких організаційних  вимог:
2.1.1. Провадити діяльність у галузі туризму, яка підлягає ліцензуванню, лише за наявності відповідної ліцензії.
2.1.2. Надавати туристичні послуги, що підлягають обов'язковій сертифікації, після проведення такої сертифікації в установленому порядку.
2.1.3. Залучати до надання туристичних послуг осіб, які відповідають кваліфікаційним вимогам, що визначені цими Ліцензійними умовами, а у випадках, визначених чинним законодавством України, мають відповідні дозволи на право здійснення туристичного супроводу.
2.1.4. Надавати туристичні послуги в обсягах та в терміни, обумовлені договором про туристичне обслуговування.
2.1.5. Виконувати вимоги чинного законодавства України щодо забезпечення безпеки туристів, охорони туристичних ресурсів України та довкілля.
2.2. Документи, пов`язані з провадженням туристичної діяльності, повинні зберігатися у туроператора і турагента відповідно до вимог чинного законодавства України.
2.3. Туроператор і турагент повинні вести облікову та іншу, визначену чинним законодавством України, документацію та звітність.
2.3.1. Подавати до місцевих органів виконавчої влади в галузі туризму та органів державної статистики за місцезнаходженням у визначені терміни, у повному обсязі достовірну статистичну інформацію за формами державної статистичної звітності № 1-ТУР “Звіт про діяльність туристичної організації” і № 1-ТУР(к) “Звіт про діяльність туристичної організації”, затвердженими наказом Державного комітету статистики України від 04.03.98 № 96, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19.03.98 за № 182/2622.
2.4. Відшкодовувати в установленому чинним законодавством України порядку збитки, завдані туристам, іншим особам та довкіллю.
2.5. Укладати з туристом договір про туристичне обслуговування в письмовій (електронній) формі відповідно до вимог чинного законодавства України.
2.6. З метою забезпечення прав та законних інтересів громадян–споживачів туристичних послуг туроператор і турагент зобов'язані здійснити фінансове забезпечення своєї цивільної відповідальності (гарантією банку або іншої кредитної установи) перед туристами у розмірах, установлених статтею 15 Закону України “Про туризм”.
2.7.  Повідомляти орган ліцензування про всі зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії. У разі виникнення таких змін ліцензіат повинен протягом десяти робочих днів подати  до органу ліцензування письмове повідомлення разом з документами або їх нотаріально засвідченими копіями, які підтверджують зазначені зміни, для внесення відповідних змін до ліцензійного реєстру туроператорів і турагентів.
2.8. У разі зміни найменування ліцензіата (якщо зміна найменування не пов`язана з реорганізацією) або прізвища, імені, по батькові фізичної особи - суб’єкта підприємницької діяльності ліцензіат протягом десяти робочих днів після перереєстрації в органі державної реєстрації  повинен  подати до органу ліцензування заяву про переоформлення ліцензії встановленого зразка  (додаток 4) разом з ліцензією, що підлягає переоформленню, та відповідними документами або їх нотаріально засвідченими копіями, які підтверджують зазначені зміни. Не переоформлена в установлений строк ліцензія є недійсною.
2.9. У разі зміни місцезнаходження ліцензіат зобов’язаний протягом десяти робочих днів з дня реєстрації органом державної реєстрації внесення змін подати до органу ліцензування заяву про переоформлення ліцензії встановленого зразка разом з ліцензією, що підлягає переоформленню, та відповідними документами або їх нотаріально засвідченими копіями, які підтверджують зазначені зміни. Не переоформлена в установлений строк ліцензія є недійсною.

3. Загальні вимоги до службового приміщення (офісу) для провадження туроператорської та турагентської  діяльності

3.1.  Туроператор і турагент повинні мати службове приміщення (офіс), яке відповідає таким вимогам:
3.1.1.  Має інформаційну вивіску або зовнішню рекламу із зазначенням найменування згідно з установчими документами та логотипу (за його наявності).
3.1.2. При вході в службове приміщення ліцензіата розміщується інформація про режим  його роботи.
3.2. Туроператор і турагент на видному для туриста місці повинні розмістити такі документи:
копію ліцензії;
копію свідоцтва про державну реєстрацію;
копію довідки банківської або іншої кредитної установи про підтвердження фінансового забезпечення відповідальності ліцензіата;
відомості про працівників: прізвище, ім`я, по батькові керівника, його заступників, головного бухгалтера, менеджерів;
книгу відгуків та пропозицій громадян;
ці Ліцензійні умови;
адреси та телефони центрального та місцевого органів виконавчої влади в галузі туризму, територіального управління у справах захисту прав споживачів, перелік номерів телефонів, факсів ліцензіата.
3.3. У разі закриття службового приміщення (офісу)  (ремонт, санітарна обробка, зміна місцезнаходження, зупинення туристичної діяльності тощо) ліцензіат не пізніше ніж за 5 днів повідомляє про це споживачів туристичних послуг, з якими укладено договори про туристичне обслуговування, вивішує відповідне оголошення при вході до службового приміщення та в десятиденний термін письмово повідомляє про це орган ліцензування.

4. Кваліфікаційні вимоги до кадрового складу працівників туроператора і турагента

4.1. Керівник туроператора, керівник філії, іншого відокремленого підрозділу туроператора повинен мати вищу освіту та стаж роботи в галузі туризму не менше 3 років або вищу освіту в галузі туризму.
4.2. У штаті туроператора повинно налічуватись не менше 50 відсотків фахівців, які мають стаж роботи в галузі туризму не менше 3 років або вищу освіту в галузі туризму. 
4.3. Керівник турагента чи керівник філії, іншого відокремленого підрозділу турагента (юридичної особи) повинен мати стаж роботи в галузі туризму не менше 3 років або освіту в галузі туризму.
4.4. У штаті турагента (юридичної особи) повинно налічуватись не менше 30 відсотків фахівців, які мають стаж роботи в галузі туризму не менше 3 років або освіту в галузі туризму.
4.5. Турагент – суб’єкт підприємницької діяльності–фізична особа повинен мати освіту в галузі туризму.

5. Вимоги до фінансового забезпечення відповідальності туроператорів і турагентів

5.1. Туроператор для покриття своєї відповідальності за збитки, що можуть бути заподіяні туристу в разі виникнення обставин його неплатоспроможності чи внаслідок порушення процесу про визнання його банкрутом, які пов'язані з необхідністю покриття витрат туриста з його повернення в місце постійного проживання (перебування), відшкодування вартості ненаданих послуг, передбачених договором, повинен надати підтвердження фінансового забезпечення своєї відповідальності (гарантію банку або іншої кредитної установи) перед туристом в установленому порядку.
5.1.1. Мінімальний розмір фінансового забезпечення туроператора має становити суму, еквівалентну не менше ніж 20 000 євро.
5.1.2. Розмір фінансового забезпечення туроператора, який надає послуги виключно з внутрішнього та в’їзного туризму, має становити суму, еквівалентну не менше ніж 10 000 євро.
5.2.  Турагент для покриття своєї відповідальності за збитки, що можуть бути заподіяні туристу в разі виникнення обставин його неплатоспроможності чи внаслідок порушення процесу про визнання його банкрутом та які пов'язані з необхідністю відшкодування вартості ненаданих послуг, передбачених договором, повинен надати підтвердження фінансового забезпечення своєї відповідальності (гарантію банку або іншої кредитної установи) перед  туристом у встановленому порядку.
5.2.1. Мінімальний розмір фінансового забезпечення турагента має становити суму, еквівалентну не менше ніж  2000 євро.
5.3. Правовідносини сторін щодо гарантії регулюються нормами Цивільного, Господарського кодексів України, Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” тощо.
5.4. Гарантія оформлюється у вигляді угоди, укладеної у письмовій формі, між ліцензіатом та банком або іншою кредитною установою, яка внесена до реєстру фінансових установ, отримала ліцензію на провадження діяльності з надання фінансових послуг і має право надавати гарантії відповідно до Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”. До договору гарантії додається копія ліцензії банка або іншої кредитної установи.
5.5. Гарантія видається на термін, що перевищує на три місяці термін дії ліцензії туроператора і турагента.
5.6. Дія гарантії припиняється через три місяці після закінчення терміну дії або анулювання відповідної ліцензії.
5.7. У разі відкликання ліцензії у банка або іншої кредитної установи, з якою укладено договір гарантії, ліцензіат зобов’язаний укласти договір гарантії з іншим банком або кредитною установою та подати його нотаріально засвідчену копію до органу ліцензування у десятиденний термін.
5.8. Гарантійним випадком уважається сукупність двох обставин: виникнення обставин неплатоспроможності туроператора (турагента) чи внаслідок порушення процесу про визнання банкрутом та невиконання ним своїх договірних зобов’язань перед туристом.
5.9. Банківська гарантія видається банком або іншою кредитною установою на невизначену фізичну особу-туриста, яка вступила в договірні відносини з ліцензіатом, що в разі пред`явлення вимог відповідно до гарантії підтверджується відповідним договором про туристичне обслуговування.
5.10. Фінансове забезпечення  відповідальності туроператора і турагента розповсюджується виключно на договори про туристичне обслуговування, укладені в період дії відповідної ліцензії.
5.11. Дострокове припинення терміну дії гарантії з ініціативи ліцензіата відбувається лише в тримісячний термін з дати прийняття органом ліцензування рішення про анулювання його ліцензії або визнання її недійсною.
5.12.  При настанні обставин зміни терміну дії відповідної ліцензії, у т.ч. дострокової, орган ліцензування розміщує інформацію в засобах масової інформації для відома туристів про можливість у місячний термін  висування вимог до відповідного банку або іншої кредитної установи за наявності не виконаних туроператором або турагентом договірних зобов`язань.  Туроператор або турагент аналогічно зобов`язаний розмістити відповідну інформацію у своєму офісі для вільного ознайомлення туристів, а також розмістити її на власному інтернет-сайті або в спеціалізованих друкованих засобах масової інформації за переліком, що визначається органом ліцензування.
5.13. У разі закінчення дії чи відкликання гарантії банка або іншої кредитної установи ліцензіат повинен у десятиденний термін повідомити про це орган ліцензування та надати документи, які підтверджують нове фінансове забезпечення своєї відповідальності.
5.14. Ненадання до органу ліцензування письмового повідомлення в установлений строк про відкликання гарантії банку або іншої кредитної установи є підставою для анулювання ліцензії.
5.15. Письмові вимоги туристів надаються банку або іншій кредитній установі відповідно до вимог Цивільного кодексу України. При цьому зобов`язання банку не повинні перевищувати суми, на яку видано гарантію, незалежно від суми претензій туристів. У разі перевищення сум вимог туристів над сумою гарантії задоволення вимог туристів здійснюється пропорційно.
5.16. Відшкодування збитків, заподіяних туристу в разі виникнення обставин неплатоспроможності туроператора або турагента чи внаслідок порушення процесу про визнання його банкрутом, здійснюється відповідною кредитною установою на підставі:
заяви туриста;
договору про туристичне обслуговування (ваучера);
документів, що підтверджують невиконання ліцензіатом договірних зобов’язань.
При цьому будь-які суми, надання яких гарантується фінансовим забезпеченням цивільної відповідальності туроператора, використовуються виключно для задоволення вимог, що висуваються на підставі та за наявності обставин,  визначених у статті 15 Закону України „Про туризм”.
5.17. За відсутності вимог туристів у тримісячний термін з дати закінчення терміну дії ліцензії  дія гарантії припиняється.
5.18. Задоволення вимог, пред`явлених туристами з порушенням термінів, забезпечених гарантією, здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

6. Загальні вимоги до укладання договорів при здійсненні туристичної діяльності

6.1. За договором про туристичне обслуговування одна сторона (туроператор, турагент) за встановлену договором плату зобов'язується забезпечити надання на замовлення іншої сторони (туриста) комплексу туристичних послуг (туристичний продукт).
6.1.1. До договору про туристичне обслуговування застосовуються загальні положення договору про надання послуг, якщо інше не передбачено чинним законодавством  України та не суперечить суті зобов'язання.
6.1.2. Договір про туристичне обслуговування укладається в письмовій (електронній) формі відповідно до Закону України “Про туризм”. Договір про туристичне обслуговування може укладатись шляхом видачі ваучера.
6.1.3. При реалізації туристичного продукту турагентом договір про туристичне обслуговування укладається турагентом від імені та за дорученням туроператора  і  повинен містити інформацію про туроператора (найменування, місцезнаходження,  номер ліцензії, телефон  тощо).
6.1.4.  При формуванні групи туристів туроператор (турагент) повинен укладати договір окремо з кожним туристом.
6.1.5. Якщо до складу групи входять неповнолітні діти, договір укладається між туроператором (турагентом) та їх батьками або законними опікунами.
6.1.6. У разі, якщо замовником туристичних послуг є юридична особа, договір з кожним туристом не укладається.
У разі колективної заявки від юридичних осіб можливе укладання угоди між туроператором (турагентом) та юридичною особою, що замовила туристичне обслуговування.
6.1.7. Договір про туристичне обслуговування повинен відповідати вимогам статті 20 Закону України “Про туризм”.
6.1.8. Договір про туристичне обслуговування може включати й іншу інформацію про умови обслуговування, що не суперечить положенням Закону України “Про туризм”.
6.1.9. Турист має право відмовитися від виконання договору до початку подорожі за умови оплати туроператору або турагенту фактично зазнаних ними витрат за послуги, надані до цього повідомлення.
6.1.10. Туроператор або турагент має право відмовитися від виконання договору лише за умови повного відшкодування замовникові збитків, підтверджених у встановленому порядку та заподіяних унаслідок розірвання договору, крім випадку, коли це відбулося з вини туриста.
6.1.11. Якість туристичних послуг повинна відповідати умовам договору, порядок і способи захисту порушених прав туристів визначаються законодавством про захист прав споживачів.
6.1.12. Туроператор або турагент можуть в договорі з туристом обмежити свою відповідальність розміром подвійної плати вартості туристичного продукту (туристичних послуг), якщо туроператор або турагент несе перед туристом одноособову відповідальність за шкоду, що виникла внаслідок дій (бездіяльності) одного з виконавців послуг, обумовлених договором.
6.2. При реалізації туристичного продукту через турагента туроператор повинен укласти з турагентом відповідний агентський договір у письмовій формі. Наявність ліцензії у турагента є обов’язковою вимогою для укладання такого договору.
6.2.1. Відповідно до укладеного агентського договору туроператор розробляє та надає турагенту для роботи програми та розцінки на кожний туристичний продукт, які додаються до агентського договору.
6.2.2. Права, обов'язки, відповідальність сторін та інші умови договору між туроператором і турагентом визначаються загальними положеннями про агентський договір, якщо інше не передбачено договором між ними, а також  Законом України “Про туризм”.
6.3.  При реалізації послуг з тимчасового розміщення та харчування на території України туроператори і турагенти повинні укладати договори про співробітництво із засобами розміщення та закладами ресторанного господарства, які пройшли обов’язкову сертифікацію на відповідність    вимогам безпеки, згідно з Переліком продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації в Україні, затвердженим наказом Державного комітету України     з питань технічного регулювання та споживчої політики від 01.02.2005 № 28,  зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 04.05.2005 за № 466/10746      (із змінами).
6.4. Між туроператором та іноземними партнерами - нерезидентами України укладаються відповідні договори (контракти) про співробітництво щодо надання туристичних послуг у письмовій формі згідно з нормами чинного законодавства України.

7. Вимоги до забезпечення страхового захисту туристів

7.1. Страхування туристів (медичне та від нещасного випадку) є обов’язковим і забезпечується туроператором (турагентом) на основі угод із страховиками, які мають необхідну ліцензію, за умови письмової заяви туриста і за ціною не вищою, ніж середня ціна на ринку.
Туристи укладають договори страхування з будь-якою обраною ними страховою компанією, яка має відповідну ліцензію, та зобов'язані завчасно підтвердити туроператору (турагенту) наявність належним чином укладеного договору страхування.
7.2. При укладенні туристом договору страхування самостійно, безпосередньо зі страховиком, ліцензіат, який організовує туристичну поїздку, повинен перевірити наявність страхового полісу туриста та додати його копію до договору про туристичне обслуговування.
7.3. Договором страхування повинні передбачатися надання медичної допомоги туристам і відшкодування їх витрат при настанні страхового випадку безпосередньо в країні (місці) тимчасового перебування.
7.4. Інформація про умови обов'язкового страхування має бути доведена до відома туриста до укладення договору про туристичне обслуговування.
7.5. Договір страхування (медичного та від нещасного випадку) повинен забезпечувати страховий захист туриста на весь період туристичної подорожі.
7.6. Туроператор або турагент повинен проінформувати туриста про наявність інших ризиків, пов'язаних з наданням туристичної послуги, та можливість їх страхування.
7.7. На вимогу туриста туроператор чи турагент забезпечує       страхування інших ризиків, пов'язаних із здійсненням подорожі.
7.8. За бажанням турист може укласти угоду про страхування для покриття витрат, пов'язаних з анулюванням договору про туристичне обслуговування з ініціативи туриста, або угоду про страхування для покриття витрат, пов'язаних з передчасним поверненням до місця постійного проживання при настанні нещасного випадку або хвороби.
7.9. Компенсація шкоди, заподіяної життю чи здоров'ю туриста або його майну, здійснюється в  установленому порядку.
7.10. Туроператор (турагент) повинен вести облік виданих туристам страхових полісів.

8. Вимоги до інформаційно-рекламної діяльності туроператорів і  турагентів

8.1. Туроператор і турагент повинні розмістити на видному місці інформацію про тарифи та умови обслуговування ним туристів за кордоном і в Україні, рекламні, інформаційні, довідкові матеріали (довідники готелів, інших засобів тимчасового розміщення, підприємств харчування, розклади руху, перевезень різними видами транспорту тощо).
8.2. Здійснюючи рекламу в засобах масової інформації, туроператор і  турагент повинні керуватися Законом України “Про рекламу”, іншими законодавчими та нормативно-правовими актами та несуть відповідальність за порушення законодавства про рекламу.
8.3. Туроператор і турагент указують у рекламі найменування згідно із свідоцтвом про державну реєстрацію, місцезнаходження, місцезнаходження підрозділів та філій, що здійснюють діяльність, зазначену в ліцензії, номери телефонів, номер і дату видачі чинної ліцензії та орган ліцензування.
8.4. Туроператор і турагент повинні вказувати в рекламі вид діяльності згідно  з виданою ліцензією.
8.5. Турагент - фізична особа–суб’єкт підприємницької діяльності  не може вказувати в рекламі найменування, відмінне від зазначеного в свідоцтві про державну реєстрацію, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.
8.6. Підставою для розміщення у рекламних оголошеннях інформації щодо туроператора (турагента), його можливостей у наданні туристичних послуг є наявність у нього ліцензії на провадження туроператорської (турагентської) діяльності, а також документів (матеріалів) стосовно організації послуг, що рекламуються.

9. Вимоги до здійснення туроператорської діяльності

9.1. Туроператорська діяльність – виключна діяльність. Туроператор не має права провадити інші види господарської діяльності, крім тих, що визначені Законом України “Про туризм” та цими Ліцензійними умовами.
Туроператор може здійснювати також і турагентську діяльність без отримання ліценції на турагентську діяльність.
9.2. Організація виїзного туризму:
9.2.1. Туроператор організовує індивідуальні та групові поїздки туристів до зарубіжних держав на підставі укладених договорів (контрактів) про співробітництво або інших документів щодо надання туристичних послуг, які укладаються з іноземними партнерами в письмовій формі відповідно до п.6.4 цих Ліцензійних умов.
9.2.2. Туроператор під час організації виїзного туризму повинен оформити такі  документи:
заявку туриста або турагента на бронювання туристичної послуги (туристичного продукту);
підтвердження сторони, що приймає, щодо заброньованої туристичної послуги (туристичного продукту);
договір з туристом про туристичне обслуговування;
ваучер у випадку, передбаченому чинним законодавством України;
страховий поліс;
платіжні документи (корінці прибуткових ордерів, квитанції, касові чеки тощо), що підтверджують унесення туристом або турагентом до каси туроператора вартості туристичних послуг, обумовлених  договором з туристом  або заявкою турагента;
транспортні документи (квитки), якщо туроператор забезпечує транспортні послуги або надає послугу щодо бронювання та придбання квитків;
програму туристичного обслуговування.
9.2.3. Туроператор має виключне право на посередницькі послуги з оформлення документів для виїзду за межі України з туристичною метою з обов’язковим оформленням документів, визначених пунктом 9.2.2 цих Ліцензійних умов.
9.3.  Організація в’їзного туризму:
9.3.1. Туроператор організовує для іноземних туристів групові та індивідуальні поїздки по Україні на підставі договорів (контрактів) з іноземними партнерами, а також з вітчизняними партнерами, які забезпечуватимуть надання послуг з тимчасового розміщення, харчування, перевезення, організації відпочинку та оздоровлення, розваг, екскурсійного обслуговування тощо.
9.3.2. Для надання якісного обслуговування іноземним туристам під час їх подорожі на транспортних засобах у відповідності до умов договорів (контрактів) з партнерами та транспортними організаціями туроператор повинен забезпечити тимчасове розміщення, харчування туристів під час подорожі відповідно до умов надання послуг.
9.3.3. Іноземні туристи в`їжджають в Україну, виїжджають з України через пункти пропуску на державному кордоні України з національним паспортом у разі наявності відповідної візи, якщо інший порядок в`їзду та виїзду не встановлений чинним законодавством України.
9.3.4. У разі втрати на території України іноземним туристом національного паспорта туроператор, що організовує його приймання, повинен надати практичну допомогу для одержання туристом необхідних документів.
9.3.5. Туроператор при організації в’їзного туризму повинен оформити такі документи:
договір (контракт) з іноземним партнером про співробітництво щодо прийому та обслуговування іноземних туристів в Україні;
договір (контракт) з вітчизняним партнером про співробітництво щодо обслуговування іноземних туристів в Україні;
лист-замовлення іноземного партнера на обслуговування іноземних туристів в Україні.
9.3.6. При прийманні іноземних туристів туроператор повинен сприяти укладанню іноземцями договорів страхування (страхових полісів) з надання медичної допомоги із страховиками – резидентами України.
Положення цього пункту не поширюється на іноземних туристів, що прибули з країн, з якими Україна має угоди про безоплатне надання екстреної медичної допомоги.
9.3.7. У разі видворення туриста за межі України туроператор, який його приймав, влаштував незаконний в’їзд, проживання, працевлаштування, сприяв ухиленню від виїзду після закінчення терміну перебування, відшкодовує витрати, завдані державі видворенням іноземного туриста в порядку, установленому законом.
9.3.8. Туроператор має виключне право на надання послуг з оформлення документів для виїзду за межі України.
9.4. Організація внутрішнього  туризму:
9.4.1. Туроператор організовує для туристів індивідуальні та групові поїздки по Україні на підставі укладених договорів (контрактів) про співробітництво або інших документів щодо надання туристичних послуг з вітчизняними партнерами, які забезпечуватимуть надання послуг з розміщення, харчування, транспорту, організації відпочинку, оздоровлення  та розваг, екскурсійного обслуговування.
9.4.2. Договори про співробітництво між суб’єктами туристичної діяльності укладаються відповідно до чинного законодавства України.
9.4.3. Туроператори під час організації надання туристичних послуг вітчизняним туристам в Україні повинні оформляти такі документи:
заявку туриста або турагента на бронювання туристичної послуги;
підтвердження засобу розміщення щодо заброньованої туристичної послуги (туристичного продукту);
договір з туристом про туристичне обслуговування або ваучер у випадку,  передбаченому законодавством України;
платіжні документи (корінець прибуткового касового ордера, квитанції, касового чека тощо), що підтверджують унесення туристом вартості туристичних послуг, обумовлених  договором про туристичне обслуговування.
9.5. Туроператор несе відповідальність перед туристом за виконання всіх зобов’язань, пов’язаних з організацією, формуванням та наданням комплексу туристичних послуг, обумовлених договором про туристичне обслуговування.

10. Вимоги  до  здійснення  турагентської діяльності

10.1. Турагент має право на надання туристичних  послуг виключно на підставі договорів (угод, контрактів), укладених з туроператорами та з вітчизняними партнерами, які забезпечуватимуть надання послуг з тимчасового розміщення, харчування, перевезення, організації відпочинку, оздоровлення  та розваг, екскурсійного обслуговування тощо.
10.2. Турагент під час здійснення посередницької діяльності з реалізації  туристичного продукту повинен оформляти такі документи:
заявку туриста на бронювання туристичної послуги (туристичного продукту);
договір з туристом про туристичне обслуговування;
підтвердження туроператора щодо заброньованої туристичної послуги (туристичного продукту);
платіжні документи (корінці прибуткових ордерів, квитанції, чеки тощо), що підтверджують унесення туристом вартості туристичних послуг, обумовлених договором про туристичне обслуговування;
платіжні документи, що підтверджують перерахування турагентом туроператору вартості послуг, обумовлених агентським договором (угодою).
10.3. Відповідальність турагента визначається в межах юридичних та фактичних дій,  пов’язаних з реалізацією туристичного продукту.

11. Права й обов’язки туроператорів і турагентів

11.1. Туроператор і турагент повинні дотримуватися вимог законодавства щодо організації діяльності, пов’язаної з наданням туристичних послуг.
11.2. Туроператор і турагент повинні надавати туристам необхідну та достовірну інформацію про туристичні послуги, права, обов'язки та правила поведінки туристів, умови страхування, порядок відшкодування завданих збитків, умови відмови від послуг, правила візового та митного режиму, перетину державного кордону та іншу інформацію, передбачену чинним законодавством України.
11.3.  Туроператор установлює ціну на туристичні послуги, точно виконує програму туристичного обслуговування та надає своєчасну інформацію (туристам або турагентам) про всі зміни, що вносяться до програми туристичного обслуговування.
11.4. Турагент отримує від туроператорів інформацію про туристичний продукт, наявність сертифікації готельних послуг та послуг харчування, програму туристичного обслуговування та надає об’єктивну інформацію споживачам послуг (туристам).
11.5. Туроператор і турагент мають право:
11.5.1. Змінювати ціну туристичного продукту, погоджену сторонами, лише у випадках, передбачених договором, і тільки при істотній зміні обставин (погіршення умов подорожі; зміна термінів подорожі; непередбачене збільшення транспортних тарифів; уведення нових або підвищення діючих ставок податків і зборів та інших обов'язкових платежів; різка зміна курсу національних валют; інші підстави за письмовою домовленістю сторін), але не пізніше ніж за 10 днів до початку туристичної подорожі у випадку, якщо її тривалість становить більше ніж 10 днів, за 5 днів до початку туристичної поїздки у випадку, якщо її тривалість становить від 2 до 10 днів, за 48 годин до початку туристичної поїздки у випадку, якщо її тривалість становить один день.
11.5.2. Збільшувати ціну туристичного продукту, не перевищуючи 5 відсотків його первісної ціни. У разі перевищення ціни туристичного продукту більше ніж на 5 відсотків первісної ціни турист має право відмовитися від виконання договору, а туроператор (турагент) зобов'язаний повернути йому всі раніше сплачені кошти.

Директор Департаменту ліцензування
Держкомпідприємництва
                                          
_____________________О.Б. Іванченко

Начальник Управління правової політики Держтуризмкурортів   
 
__________________ С.В.Нечипорук